เปิดตำราตามหานักปรัชญาชาวกรีกโบราณ

มาตรฐาน

วิชา  ประวัติศาสตร์

ครูที่ปรึกษา  แม่ครู อรวรรณ  กองพิลา

คำถาม เปิดตำราตามหานักปรัชญาชาวกรีกโบราณ

1. บิดาแห่งวิชาปรัชญาของกรีกโราณมีชื่อว่าอย่างไร

2. ทำไม ” โซคราติส ” ถึงเสียชีวิต

3.สานุศิษย์คนสำคัญของ ” โซคราติส ” คือใคร

4. ทำไม ” เฮโรโดตัส ” ถึงได้รับสมญานามว่าเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์

5. ใครคือผู้ที่ศึกษาค้นคว้าทางดาราศาสตร์จนสามารถคำนวณระยะเวลาการเกิด ” สุริยุปราคา ” ได้ถูกต้อง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาความเป็นมาของนักปรัชญาชาวกรีกโบราณ

2. เพื่อศึกษาปัจจัยการเกิดนักปรัชญาชาวกรีกโบราณ

3. เพื่อศึกษาผลงานของนักปรัชญญาชาวกรีกโบราณ

4. เพื่อนำข้อมูลนักปรัชญาชาวกรีกโบราณมาเผยแพร่

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

-ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา

-ได้ทราบถึงตำราและเนื้อหาต่างๆ ของนักปรัชญาชาวกรีกโราณ

-ได้ทราบถึงสังคม-การปกครองของชาวกรีกการดำเนินงาน/โครงงาน

-เลือกประเด็นหัวข้อโครงงานที่สนใจ

-ตั้งคำถามที่ต้องการศึกษา

-สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

-วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้

-สรุปข้อมูลที่ได้ และนำเสนอโครงงาน

โฆษณา